Algemene Voorwaarden

Van Eekeren Reclameen leveringsvoorwaarden van: Van Eekeren Reclame

Artikel 1: ALGEMENE BEPALINGEN

1.1    Deze algemene voorwaarden (“de Algemene Voorwaarden”) zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen (inclusief offertes, (vervolg)overeenkomsten en alle pre-contractuele situaties) tussen Van Eekeren Reclame (handelend onder de naam Van Eekeren Reclame) en enige derde (“de opdrachtgever”) die Van Eekeren Reclame opdracht geeft tot het verrichten van enige werkzaamheden door Van Eekeren Reclame.

1.2    Wijzigingen van en aanvullingen op enige bepaling in de Algemene Voorwaarden respectievelijk in iedere overeenkomst waarop zij van toepassing zijn verklaard (“de overeenkomst”), zijn slechts geldig indien Van Eekeren Reclame deze schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. Wijzigingen en aanvullingen gelden alleen voor de desbetreffende overeenkomst(en).

1.3    Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden dan wel de overeenkomst niet geldig is, blijven de overige bedingen in de Algemene Voorwaarden respectievelijk de overeenkomst voor het overige van kracht. De betreffende niet-geldige bepaling zal worden vervangen door een andere, wel geldige bepaling die de door de niet-geldige bepaling beoogde gevolgen zo dicht mogelijk zal benaderen.

Artikel 2: OVEREENKOMSTEN

2.1    De overeenkomst tussen Van Eekeren Reclame en de opdrachtgever komt tot stand op het moment dat de opdrachtgever schriftelijk of mondeling Van Eekeren Reclame een opdracht geeft voor het verrichten van enige diensten en Van Eekeren Reclame deze opdracht accepteert.
Ten aanzien van de werkzaamheden waarvoor in verband met de aard en de omvang geen opdrachtbevestiging wordt verzonden, geldt de factuur tevens als opdrachtbevestiging, welke wordt geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2    Alle overeenkomsten en/of handelingen die als gevolg van het in 2.1 bepaalde, daarbij of in aansluiting daarop worden aangegaan respectievelijk worden verricht, worden geacht een uitvoering te zijn van de overeenkomst.

2.3    In het geval van opdrachten respectievelijk aanbiedingen en toezeggingen van Van Eekeren Reclame die niet schriftelijk door Van Eekeren Reclame zijn bevestigd, zal behoudens tegenbewijs van de opdrachtgever, de uitleg van de inhoud en de strekking van de overeenkomst uitsluitend door Van Eekeren Reclame worden gegeven. Indien en voorzover de opdrachtgever rechten aan de opdracht wil ontlenen, dient de opdracht schriftelijk te worden bevestigd.

2.4    Van Eekeren Reclame behoudt zich het recht voor opdrachten zonder opgave van reden te weigeren.

2.5    Van Eekeren Reclame is gerechtigd om – indien Van Eekeren Reclame dit noodzakelijk of wenselijk acht – voor de goede uitvoering van de haar verstrekte opdracht derden in te schakelen, waarvan de kosten aan de opdrachtgever zullen worden doorberekend.

2.6    Langs elektronische weg verzonden berichten bereiken Van Eekeren Reclame eerst nadat Van Eekeren Reclame van de inhoud kennis heeft genomen en bevestigd. Langs elektronische weg verstrekte bestellingen binden de afnemer zonder dat Van Eekeren Reclame deze hoeft te bevestigen.

Artikel 3: AANBIEDINGEN

3.1    Alle aanbiedingen, offertes, prijslijsten, levertijden, etc. van Van Eekeren Reclame zijn vrijblijvend, tenzij de te verrichten werkzaamheden zijn vastgelegd in een volledige omschrijving, al dan niet vergezeld van een tekening of meerdere tekeningen. Laatstgemelde omschrijving/tekening(en) dient tegelijkertijd met eerst gemelde stukken te zijn opgemaakt en eraan te zijn gehecht. Alsdan zal de omschrijving/ tekening voor beide partijen bindend zijn.

3.2     Alle offertes/aanbiedingen zijn vrijblijvend tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte/aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit wordt door de wederpartij aanvaard, heeft Van Eekeren Reclame het recht het aanbod binnen zeven dagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.
Bij een aanbieding verstrekte prijslijsten, brochures en andere gegevens (zoals maten, materialen, kleuren etc.) zijn zo nauwkeurig mogelijk, opgegeven, maar dienen slechts ter indicatie. Tenzij anders vermeld zijn opgegeven prijzen exclusief BTW. Eventuele montage- of installatiewerkzaamheden zijn steeds voor rekening van de afnemer, tenzij vooraf anders is overeengekomen.

3.3

 • a)    Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de aflevering de kostprijs van de bestelde zaken/gebruikte materialen stijgt en/of door overheid en/of vakorganisaties wijziging wordt gebracht in lonen, arbeidsvoorwaarden of sociale bepalingen, is Van Eekeren Reclame gerechtigd deze verhogingen aan de wederpartij door te berekenen. Mocht tussen voormelde dat een nieuwe prijslijst door Van Eekeren Reclame en/of toeleveranciers worden uitgegeven en in werking treden, dan is Van Eekeren Reclame gerechtigd daarin vermelde prijzen aan de wederpartij in rekening te brengen, dan wel het bepaalde in de vorige zin toe te passen.

 • b)    Ingeval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt dat prijsverhogingen 3 maanden na totstandkoming van de overeenkomst in bovenbedoelde zin mogen worden doorberekend/in rekening worden gebracht.
Bij prijsverhogingen op kortere termijn is die wederpartij bevoegd de overeenkomst te ontbinden.
    


3.4    Van Eekeren Reclame is bevoegd ter uitvoering van het overeengekomen derden in te schakelen.

Artikel 4: LEVERING / VERRICHTE WERKZAAMHEDEN

4.1    Levering geschiedt niet franco. Opgegeven levertijden en termijnen waarbinnen werkzaamheden moeten zijn verricht kunnen nimmer worden beschouwd als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige levering/beëindiging van de werkzaamheden dient Van Eekeren Reclame derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld.

4.2        Bij levering/verrichten van werkzaamheden in gedeelten wordt elke levering/fase als een afzonderlijke transactie beschouwd.

4.3        Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren, behoudt Van Eekeren Reclame zich, nadat hij de wederpartij in gebreke heeft gesteld, en de in de ingebrekestelling genoemde termijn is verstreken, het recht voor de zaken/ materialen die voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn aangeschaft voor rekening en risico van de wederpartij op te slaan, dan wel te vernietigen voor rekening van de wederpartij.
Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de koopprijs te voldoen onverlet.

4.4        Levering geschiedt éénmalig op een door de wederpartij opgegeven adres ook al zijn de bestelde zaken door de wederpartij bestemd om over verschillende adressen te worden gedistribueerd. De wederpartij staat alsdan in voor een goed bereikbaarheid van de plaats van bestemming/losplaats en is verantwoordelijk voor de uitlading/lossing.

4.5        Van Eekeren Reclame is bevoegd om terzake van de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij vooruitbetaling of zekerheid van hem te verlangen alvorens tot levering over te gaan en/of met de werkzaamheden een aanvang te maken.

4.6    De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen nadere aanwijzing door de afnemer is verstrekt, door Van Eekeren Reclame bepaald. Eventuele specifieke wensen van de afnemer inzake het transport/verzending worden slechts uitgevoerd indien de afnemer verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

Artikel 5: VOORTGANG, UITVOERING WERKZAAMHEDEN

5.1        Wanneer de leveringen en of werkzaamheden door oorzaken buiten de schuld van Van Eekeren Reclame niet normaal of zonder onderbrekingen kunnen geschieden, is Van Eekeren Reclame gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerdere kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.
5.2        Indien tijdens de uitvoering van de door Van Eekeren Reclame aangenomen werken blijkt, dat deze onuitvoerbaar zijn, hetzij ten gevolge van de aan Van Eekeren Reclame niet bekende omstandigheden, hetzij door welke overmacht dan ook heeft Van Eekeren Reclame het recht te vorderen dat de aan Van Eekeren Reclame verstrekte opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering van het werk mogelijk wordt, behoudens wanneer hetzelve ten gevolge van de onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Van Eekeren Reclame heeft alsdan recht op volledige vergoeding van de reeds door Van Eekeren Reclame verrichte werkzaamheden, eventuele geleden schade en extra kosten.
5.3        Alle onkosten welke door Van Eekeren Reclame worden gemaakt ten verzoeke van de wederpartij komen geheel voor rekening van laatstgenoemde, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.

Artikel 6: TRANSPORT & OPSLAG

6.1        Verzending van bestelde zaken geschiedt op een door Van Eekeren Reclame te bepalen wijze, tenzij anders overeengekomen, doch voor rekening en risico van de wederpartij.
6.2        Van Eekeren Reclame kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade, – van welke aard en vorm dan ook, die verband houdt met het transport en opslag.
6.3        De wederpartij dient zich tegen voormelde risico’s behoorlijk te verzekeren.
6.4        Niet geaccepteerde bestellingen worden door Van Eekeren Reclame, voor rekening en risico van de wederpartij, opgeslagen, een en ander conform het bepaalde in artikel 4.

Artikel 7: RECLAMES / RETOURZENDINGEN

7.1        De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de zaken tot controle ervan over te gaan. Indien zichtbare defecten worden geconstateerd, dient zulks te worden aangetekend op de vrachtbrief en/of begeleidingsbon en binnen 24 uur ter kennis van Van Eekeren Reclame te worden gebracht, zulks met onmiddellijke schriftelijk bevestiging. Overige reclames, ook ter zake van verrichte werkzaamheden, dienen per aangetekend schrijven binnen 8 dagen na ontvangst van de zaken aan Van Eekeren Reclame te worden gemeld.

7.2        Indien bovengemelde reclame niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Van Eekeren Reclame kenbaar gemaakt is, worden de zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

7.3        Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op. Van Eekeren Reclame dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken.

7.4        Indien retourzending noodzakelijk blijkt geschiedt die slechts voor rekening en risico van Van Eekeren Reclame indien laatstgenoemde daarmee zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming vooraf heeft betuigd. Indien de retourzending betrekking heeft op een reclame als hierboven bedoeld, geschiedt de retourzending slechts voor rekening van Van Eekeren Reclame indien de reclame door hem gegrond is verklaard. In dergelijke gevallen geschiedt retourzending slechts op een door Van Eekeren Reclame te bepalen wijze.

7.5        Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn bewerkt of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

7.6        In geval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 8.

Artikel 8: AANSPRAKELIJKHEID / GARANTIE

8.1    Van Eekeren Reclame kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, doch aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van gevolgschade, die het gevolg is van zijn handelen of nalaten in de ruimste zin des woords, behoudens voorzover aan diens grove schuld/nalatigheid en/of opzet te wijten. Een zelfde beperking in aansprakelijkheid geldt ten aanzien van personeelsleden en/of derden die Van Eekeren Reclame bij de uitoefening van zijn werkzaamheden gebruikt.

8.2    Van Eekeren Reclame staat niet in voor de juistheid en/of volledigheid van de door of namens de opdrachtgever aan Van Eekeren Reclame verstrekte gegevens en aanvaardt hiervoor, dan wel voor de gevolgen hiervan, geen enkele aansprakelijkheid. Het verstrekken van onjuiste en/of onvolledige gegevens door of namens de opdrachtgever (ook in geval van verstrekking te goeder trouw) geeft Van Eekeren Reclame het recht tot toepassing van artikel 16 (beëindiging).

8.3    Indien zich in de geleverde zaken kennelijke materiaal en/of fabricagefouten voordoen die reeds op het moment van levering aanwezig moeten zijn geweest, verplicht Van Eekeren Reclame zich die zaken kosteloos te vervangen. Van Eekeren Reclame staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de feitelijke levensduur ervan kan nimmer worden gegarandeerd.

8.4    Onverminderd het bepaalde in de overige leden en artikel 7 wordt de aansprakelijkheid van Van Eekeren Reclame – uit welke hoofden ook – beperkt tot het bedrag van de netto verkoopprijs van de geleverde zaken, danwel de prijs voor de verrichte werkzaamheden. Voldoening aan deze garantie geldt als enige en volledige schadevergoeding.

8.5
a) In alle gevallen is de termijn waarbinnen Van Eekeren Reclame tot vergoeding van schade kan worden aangesproken beperkt tot 6 maanden.
            
b) In geval de wederpartij een natuurlijk persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, geldt een maximale termijn van 6 maanden.

8.6        Zijn door Van Eekeren Reclame geleverde zaken door de fabrikant van een garantie voorzien, zal die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden.

8.7         De wederpartij verliest diens rechten jegens Van Eekeren Reclame, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart Van Eekeren Reclame tegen iedere aanspraak van derden terzake vergoeding van schade, indien en voorzover:
            

 • a)     voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies van Van Eekeren Reclame strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring van de afgeleverde zaken door de wederpartij.
          
 • b)     voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij niet conform de door Van Eekeren Reclame gegeven instructies en/of adviezen heeft gehandeld.
          
 • c)     voormelde schade is ontstaan door fouten/onjuistheden in gegevens, (materialen), informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Van Eekeren Reclame zijn verschaft en/of voorgeschreven.
          
 • d)     Voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van hulppersonen is Van Eekeren Reclame niet aansprakelijk.

8.8    De verplichtingen van Van Eekeren Reclame als gevolg van een toerekenbare tekortkoming of op basis van enige andere rechtsgrond zijn ter keuze van Autobestickeren

8.9    Auto’s ouder dan drie jaar plakken wij op eigen risico van de klant ivm. Kwaliteit van de autolak en echter alleen met onze folies (geen eigen aanlevering). Auto’s met (oude) lakschade of auto’s die hersteld zijn na schade kunnen wij uiteraard plakken maar zonder garantie. Tevens zijn wij niet verantwoordelijk voor het demonteren van de folie en de herstelde lak loslaat op de carrosserie.

8.10    De aansprakelijkheid van Van Eekeren Reclame is in ieder geval beperkt tot het bedrag dat Van Eekeren Reclame in verband met de gebrekkige prestatie van haar aansprakelijkheidsverzekeraar ontvangt.

8.11     De door Van Eekeren Reclame te vergoeden schade zal gematigd worden indien de door opdrachtgever te betalen prijs gering is in verhouding tot de omvang van de door opdrachtgever geleden schade. Van Eekeren Reclame zal zich niet op de in dit artikel opgenomen beperkingen van haar aansprakelijkheid kunnen beroepen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van Van Eekeren Reclame of haar bedrijfsleiding.

Artikel 9: BETALING

9.1    Van Eekeren Reclame zal geheel naar eigen keuze de door haar te verrichten werkzaamheden en de door haar te maken kosten op basis van voorschotnota’s, tussentijdse declaraties en einddeclaraties aan de opdrachtgever in rekening brengen. Teveel betaalde gelden zullen na beëindiging van de werkzaamheden aan de opdrachtgever worden terugbetaald.

9.2    Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt overeengekomen, dienen voorschotnota’s binnen 8 dagen na verzenddatum aan Van Eekeren Reclame te worden betaald. Tussentijdse declaraties en einddeclaraties dienen binnen 14 dagen na factuurdatum aan Van Eekeren Reclame te zijn betaald. De betaling dient plaats te vinden zonder enige korting, inhouding of verrekening. De opdrachtgever heeft niet het recht om zijn betalingsverplichtingen op te schorten.

9.3    De op de bank-/giro-afschriften aangegeven valutadag wordt als de dag van betaling aangemerkt. Geschillen van welke aard dan ook, laten voornoemde betalingsverplichtingen onverlet.

9.4    Elke nota of vordering wordt als een afzonderlijke vordering van Van Eekeren Reclame op de opdrachtgever beschouwd.

9.5    De opdrachtgever blijft te allen tijde aansprakelijk voor de voldoening van de openstaande rekeningen ten name van de opdrachtgever, ook wanneer de opdrachtgever te kennen heeft gegeven de opdracht ten behoeve van een derde te hebben gegeven. Wanneer de opdrachtgever een opdracht namens een derde geeft en geen zelfstandige verplichtingen op zichzelf wenst te nemen, dient zulks uitdrukkelijk en schriftelijk bij het geven van de opdracht te worden medegedeeld.

9.6    Indien de opdrachtgever niet binnen de in artikel 9.2 genoemde termijnen betaalt, is de opdrachtgever door het enkele verloop van die termijn in verzuim, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist. Alsdan;

 • a)    zal vanaf dat tijdstip aan de wederpartij een kredietbeperkingstoeslag ter grootte van 2% in rekening worden gebracht, zonder dat hiertoe een nadere ingebrekestelling zal zijn vereist.
          
 • b)    zal de wederpartij aan Van Eekeren Reclame een rente verschuldigd zijn ter grootte van de wettelijke rente conform artikel 6:119/120 B.W. , vermeerderd met 4% zonder dat daartoe enige ingebrekestelling zal zijn vereist. Gedeelten van een maand worden in deze als volle maanden aangemerkt.
          
 • c)    en de wederpartij na daartoe door Van Eekeren Reclame te zijn gemaand, gedurende en door Van Eekeren Reclame te bepalen termijn verzuimt aan diens betalingsverplichtingen te voldoen, komen de kosten die verband houden met het nemen van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso-, en/of executiemaatregelen, waaronder kosten van een faillissementsaanvraag, voor rekening van de wederpartij. Laatsgenoemde zal ter zake minimaal 15% van de hoofdsom verschuldigd zijn.

9.7    Ter keuze van Van Eekeren Reclame kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

9.8    Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Van Eekeren Reclame bevoegd de nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering/verrichten van werkzaamheden, op te schorten totdat de betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt al voor het moment van in gebreke/verzuim zijn indien Van Eekeren Reclame het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

9.9        Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde renten en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, zelfs al vermeldt de wederpartij dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.

Artikel 10: VERREKENING

10.1      Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen tegen Van Eekeren Reclame heeft, danwel zal verkrijgen, ziet de wederpartij af van het recht op verrekening met betrekking tot deze vordering(en). Genoemde afstand van het recht op verrekening, geldt eveneens indien de wederpartij surséance van betaling aanvraagt, of in staat van faillissement wordt verklaard.

Artikel 11: EIGENDOMMEN ONTWERPEN / CONCEPTEN / PRESENTATIES

11.1    Van Eekeren Reclame is rechthebbende op rechten van industriële en intellectuele eigendom ter zake inhoud en vorm van rapporten, tekeningen en ontwerpen, software modellen en dergelijke. Tenzij anders overeengekomen is, behoudt Van Eekeren Reclame de auteursrechten, alsmede alle overige rechten van intellectuele of industriële eigendom op de door hem verstrekte ontwerpen, schetsen, afbeeldingen, tekeningen, modellen, programmatuur en offertes. Deze stukken blijven zijn eigendom en mogen zonder zijn uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijze worden gebruikt, ongeacht of opdrachtgever daarvoor kosten in rekening zijn gebracht.
 Opdrachtgever is gehouden deze zaken op eerste verzoek aan Van Eekeren Reclame te retourneren op straffe van een boete van € 1000,- per dag.

11.2    Slechts na betaling van het tengevolge van een gesloten overeenkomst aan Van Eekeren Reclame verschuldigde, komt aan de wederpartij terzake het voorgaande een gebruiksrecht toe.

Artikel 12: EIGENDOMSVOORBEHOUD

12.1    Van Eekeren Reclame behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot op het tijdstip waarop de wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Van Eekeren Reclame heeft voldaan.
Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd me vorderingen ter zake van verrichtte werkzaamheden die met die levering verband houden, alsmede vorderingen ter zake, eventuele, schadevergoeding wegens tekort schieten in de nakoming van verplichtingen aan de zijde van de wederpartij.

12.2    In geval Van Eekeren Reclame een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Van Eekeren Reclame vergoeding van schade, gederfde winst en interest te vorderen.

12.3    De wederpartij is verplicht Van Eekeren Reclame terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

Artikel 13: PAND / WARRANTAGE

13.1     De wederpartij is niet bevoegd geleverde zaken aan derden in onderpand te geven en/of een bezitloos pandrecht erop te vestigen, en/of de zaken voor opslag in de feitelijke macht van een of meerdere financiers te brengen (warrantage), daar zulks zal worden aangemerkt als toerekenbare niet nakoming aan diens zijde. Van Eekeren Reclame kan alsdan terstond, zonder tot enige ingebrekestelling te zij gehouden, diens verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, dan wel de overeenkomst ontbinden, onverminderd het recht van Van Eekeren Reclame op vergoeding van schade, gederfde winst en interest.

Artikel 14: FAILLISSEMENT, BESCHIKKINGSBEVOEGDHEID e.d.

14.1     Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de wederpartij en Van Eekeren Reclame gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en zonder dat enige ingebrekestelling zal zij vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij in staat van faillissement wordt verklaard, voorlopige surséance van betaling aanvraagt, of door beslaglegging, onder curatelenstelling of anderszins de beschikkingsbevoegdheid en/of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens vermogen of delen ervan verliest, tenzij de curator of bewindvoerder de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.

Artikel 15: WANPRESTATIE / VERZUIM

15.1    Ingeval nakoming van de gesloten overeenkomst, niet mogelijk is en zulks te wijten is aan (niet) toerekenbare, niet nakoming aan diens zijde, en/of aan de zijde van de voor uitvoering van de overeenkomst ingeschakeld derden/toeleveranciers, is Van Eekeren Reclame gerechtigd de tussen partijen gesloten overeenkomst te ontbinden. Danwel de nakoming van diens verplichtingen jegens de wederpartij gedurende een door hem te bepalen redelijke termijn op te schorten zonder tot enige schadevergoeding te zijn gehouden.
Indien bovenbedoelde situatie intreedt als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij gehouden aan diens verplichtingen jegens Van Eekeren Reclame tot aan dat moment te voldoen.

15.2     Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van niet toerekenbare niet nakoming zullen onder meer worden verstaan: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen; natuurverschijnselen een en andere onverschillig of de niet of niet tijdige nakoming plaatsvindt bij Van Eekeren Reclame, diens toeleveranciers of derden die door hem voor de uitvoering van de verbintenis zijn ingeschakeld.

15.3    Ingeval de wederpartij op enigerlei wijze tegenover Van Eekeren Reclame in gebreke mocht blijven prompt aan haar verplichtingen te voldoen, bij staking van betaling, aanvraag tot surséance van betaling, faillissement, beslaglegging, boedelafstand of liquidatie van de zaken van de wederpartij, wordt al hetgeen door haar uit hoofde van enigerlei contact aan Van Eekeren Reclame verschuldigd is, dadelijk ten volledige opeisbaar.

Artikel 16: BEEINDIGING / OPSCHORTING / SCHADEVERGOEDIN

16.1    Indien de opdrachtgever:

 • a)    zijn eigen faillissement aanvraagt, in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient; of

 • b)    overgaat tot staking of liquidatie van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, of indien hiertoe een besluit wordt genomen; of

 • c)     enige verplichtingen uit kracht der wet of contractuele condities jegens Van Eekeren Reclame niet of niet behoorlijk of niet tijdig voldoet;
  wordt de opdrachtgever geacht van rechtswege in verzuim te zijn en zal enige (resterende) schuld aan Van Eekeren Reclame onmiddellijk opeisbaar zijn.

16.2    Van Eekeren Reclame is in de in lid 1 genoemde gevallen gerechtigd, zonder enige verplichting tot schadevergoeding en onverminderd haar overige rechten, zoals rechten ten aanzien van reeds vervallen boetes, rente en het recht op schadevergoeding, en zonder dat ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst daartoe is vereist:

 • a)     de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen door een daartoe strekkende schriftelijke mededeling aan de opdrachtgever en/of
              
 • b)    enig door de opdrachtgever aan Van Eekeren Reclame verschuldigd bedrag terstond in zijn geheel op te eisen en/of
              
 • c)     alvorens de overeenkomst verder na te komen van de opdrachtgever zekerheid te verkrijgen voor (tijdige) nakoming van zijn betalingsverplichtingen.

16.3    Door de wederpartij reeds betaalde bedragen worden niet gerestitueerd.

16.4    Gehele of gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst vindt plaats door een schriftelijke verklaring van Van Eekeren Reclame of de opdrachtgever.  Alvorens opdrachtgever een ontbindingsverklaring tot Van Eekeren Reclame richt, zal hij te allen tijde eerst Van Eekeren Reclame schriftelijk in verzuim stellen en deze een redelijke termijn gunnen om alsnog zijn verplichtingen na te komen dan wel tekortkomingen te herstellen, welke tekortkomingen opdrachtgever nauwkeurig schriftelijk dient te melden.

16.5    Opdrachtgever heeft geen recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden of zijn verplichtingen op te schorten indien hij zelf reeds in verzuim was met het nakoming van zijn verplichtingen.

16.6    Indien Van Eekeren Reclame instemt met ontbinding, zonder dat er sprake is van verzuim van zijn zijde, heeft hij steeds het recht op vergoeding van alle vermogensschade zoals kosten, gederfde winst en redelijke kosten ter vaststelling van schade en aansprakelijkheid. In geval van gedeeltelijke ontbinding kan opdrachtgever geen aanspraak maken op ongedaanmaking van reeds door opdrachtgever verrichte prestaties en heeft Van Eekeren Reclame onverkort recht op betaling voor de reeds door hem verrichte prestaties.

Artikel 17: INFORMATIEPLICHT

17.1     De opdrachtgever is gehouden Van Eekeren Reclame onmiddellijk te informeren indien zich (een der) in artikel 8 lid 1 sub a en b genoemde omstandigheden voordoe(t)(n), dan wel indien sprake is van niet toerekenbare tekortkoming in de nakoming van zijn verplichtingen, overmacht op basis waarvan de opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Van Eekeren Reclame niet kan nakomen dan wel geen informatie kan verstrekken over feiten en omstandigheden die (mede) van invloed kunnen zijn op de beoordeling uitvoering van de werkzaamheden van Van Eekeren Reclame.

Artikel 18: TOEPASSELIJKHEID RECHT / BEVOEGDE RECHTER

18.1    Op de tussen Van Eekeren Reclame en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.

18.2    Eventuele geschillen zullen worden berecht door een bevoegde Nederlandse rechter te ‘s Gravenhage, zij het dat Van Eekeren Reclame de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats waar de wederpartij woont en/of is gevestigd.

Scroll naar boven